Informacje prawne

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Korzystanie z tej strony oznacza pełną akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą zostać zmienione lub uzupełnione w dowolnym momencie.

INFORMACJE

Informacje i dokumenty znajdujące się na stronie są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych, nie mają charakteru wyczerpującego i nie mogą angażować odpowiedzialności właściciela strony.

Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z dostępu do strony.

INTERAKTYWNOŚĆ

Użytkownicy serwisu mogą deponować treści, pojawiające się na stronie w dedykowanych miejscach (w szczególności poprzez komentarze). Zamieszczone treści pozostają w gestii ich autorów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność prawną.

Właściciel strony zastrzega sobie jednak prawo do wycofania bez uprzedzenia i bez uzasadnienia wszelkich treści zamieszczonych przez użytkowników, które nie są zgodne z kartą etyczną strony lub z obowiązującymi przepisami.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie elementy dostępne na stronie (teksty, obrazy, grafiki, logotypy, ikony, dźwięki, oprogramowanie itp.) pozostają wyłączną własnością ich autorów, w zakresie praw własności intelektualnej lub praw użytkowania. 1

Wszelkie powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie, adaptowanie wszystkich lub części elementów strony, niezależnie od środków lub zastosowanego procesu, jest zabronione, z wyjątkiem wcześniejszej pisemnej autoryzacji autora.

Każde nieuprawnione wykorzystanie strony lub któregokolwiek z elementów na niej zawartych jest uważane za stanowiące naruszenie prawa i może być ścigane.

Marki i loga reprodukowane na stronie są zastrzeżone przez firmy, które są ich właścicielami.

LINKI

Linki wychodzące
Właściciel strony zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności i nie jest zobowiązany do powoływania się za pomocą linków hipertekstowych na zasoby osób trzecich obecne w sieci internetowej, zarówno w odniesieniu do ich treści, jak i znaczenia.

Linki przychodzące
Właściciel serwisu zezwala na umieszczanie hiperłączy do wszelkich stron tego serwisu, pod warunkiem, że otwierają one nowe okno i są przedstawione w sposób jednoznaczny, aby uniknąć :

  • wszelkie ryzyko pomyłki między stroną cytującą a właścicielem strony
  • jak również wszelkie prezentacje, które są tendencyjne lub sprzeczne z obowiązującym prawem.

Właściciel strony zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia linku, jeśli uzna, że strona źródłowa nie przestrzega tak określonych zasad.

POUFNOŚĆ

Każdy użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu wobec wszelkich danych osobowych, które go dotyczą, poprzez złożenie pisemnego i podpisanego wniosku wraz z dowodem tożsamości.

Strona nie zbiera danych osobowych i nie podlega zgłoszeniu do CNIL. (Zastąpione przez przepisy dyrektywy RGPD)